หน่วยงานทดสอบด้านวิทยาศาสตร์

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล : pr@dss.go.th
เว็บไซต์ : www.dss.go.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
นายเอกรัฐ มีชูวาศ อีเมล ekarat@dss.go.th เบอร์ติดต่อ 0-2201-7368 น.ส.ปราณี จันทร์ลา อีเมล pranee@dss.go.th เบอร์ติดต่อ 0-2201-7163
กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี
81/1 ชั้น 5 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
อีเมล : archaeology@finearts.go.th
เว็บไซต์ : https://www.finearts.go.th/archae
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อีเมล : Wonphen2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดาษ, วัตถุดิบด้านเกษตรกรรม, ผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์เรือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (เคมี) โทรศัทพ์ 086-6286791
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
144 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อาคาร A ชั้น 4,1 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
อีเมล : Saraban@nstda.or.th
เว็บไซต์ : www.nbt-microbe.org/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
เห็ด รา
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
พืช เห็ด รา
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด
เลขที่ 78 อาคาร ASSC ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม. 20510
อีเมล : amatasism2017@gmail.com
เว็บไซต์ : www.amatasiamcert.com
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
XRF, TL dating
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
XRF, TL dating
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์หาอายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ 1 ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วิชัยดิษฐ/tidarut.v@psu.ac.th 2 ดร. ประกฤษฎ์ นพประดิษฐ์/prakrit.n@psi.ac.th
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
114 ชั้นที่ 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
อีเมล : ctec@nstda.or.th
เว็บไซต์ : https://www.nstda.or.th/ctec/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
โลหะ, แก้ว, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล : yothin.chimupala@cmu.ac.th
เว็บไซต์ : https://science.cmu.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท.มช.)
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล : stsccmu@gmail.com
เว็บไซต์ : www.stsc.science.cmu.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ, วิเคราะสีโดยใช้เทคนิค XRD บอกชนิดของรงควัตถุ (ถ้าเป็นของแข็ง) เช่น สีแดงจาก herotile, cinnabar
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ชั้น3 ทาวเวอร์C อาคาร INC2 เลขที่่ 142 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศ ถ. พหลโยธิน อ. คลองหลวง ปทุมธานี 12120
อีเมล : nctc@nstda.or.th
เว็บไซต์ : www.nctc.in.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX,FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer, GC-MS, ICP-MS
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
พิมพรรณ สุขเนตร์, pimpun.suknet@nstda.or.th, 021176850 ต่อ 6852
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎธานี
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลาลัยสงขลานครินทร์ 31 ม.6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
อีเมล :
เว็บไซต์ : FB ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
แท่งคอนกรีต (ลูกปูน)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
อีเมล : tistr.or.th
เว็บไซต์ : www.tistr.or.th/MPAD/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดาษ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10600
อีเมล : scicenter2018@gmail.com
เว็บไซต์ : http://sci.bsru.ac.th/scitechbsru/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, จารึก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด), ตัวอย่างชีวภาพ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
อ.ดร.กิตติยา ศิลาวงศ์ Kittiya.su@bsru.ac.th เบอร์ติดต่อ 083-4588219
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ต. พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
อีเมล : Wonphen2@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://scic.psru.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดาษ, วัตถุดิบด้านเกษตรกรรม, ผลิตภัณฑ์อาหาร
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
น.ส.ศิริรัตน์ พันธุ์เรือง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ (เคมี) โทรศัทพ์ 086-6286791
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
อีเมล : ssct@sru.ac.th
เว็บไซต์ : https://ssct1.sru.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ณัฐพันธ์ สงวนศักดิ์บารมี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
อีเมล :
เว็บไซต์ : http://scicenter.tru.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope, XRF, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, โลหะ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
อีเมล :
เว็บไซต์ : http://srdi.yru.ac.th/scicenter/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
69 หมู่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
อีเมล : prscitech@gmail.com
เว็บไซต์ : https://scitech.kpru.ac.th/th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์, คุณภาพน้ำผิวดิน/น้ำเสีย
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
186 ม.1 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
อีเมล : scicenter@srru.ac.th
เว็บไซต์ : https://science.srru.ac.th/scicenter/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
อาหารและสิ่งแวดล้อม
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 222 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
อีเมล : rectsu@tsu.ac.th
เว็บไซต์ : https://rec.rdi.tsu.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX, TEM
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
นางสาวขวัญใจ นิ่มดวง khwanjai@tsu.ac.th 0872925817
ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา ตึกสำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เลขที่ 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
อีเมล : central_lab@rmutt.ac.th
เว็บไซต์ : www.centrallab.rmutt.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, XRF, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดินเผา และเซรามิก
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 เลขที่ 123 ม.16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
อีเมล : supapas@kku.ac.th
เว็บไซต์ : https://ric.kku.ac.th/ricv3/myapp/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ชิ้นเล็กขนาด mm-cm
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, FT-IR, Raman Spectrometer
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์พื้นผิวของวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
1) นายยุธยา เข็มจีน เบอร์ 088-166-2645 อีเมลล์ yutthkh@kku.ac.th (ESEM) 2) นายกนิษฐ์ สันธินาค เบอร์ 092-7829658 อีเมลล์ ogansu@kku.ac.th (FE-SEM) 3) น.ส.สาวิณี นาสมภักดิ์ เบอร์ 089-289-1461 อีเมลล sawina@kku.ac.th (AFM)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพ 10520
อีเมล : Ins-sci@kmitl.ac.th
เว็บไซต์ : www.sciins.science.kmitl.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
วาสินี ธรรมสถิต wasinee.th@kmitl.ac.th 0897623125
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อีเมล : pisit.m@psu.ac.th
เว็บไซต์ : https://www.sat.psu.ac.th/academic-center-tool/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEC, XRF, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, FT-IR, ICP
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
นายพิสิฐ์พงษ์ หมื่นประเสริฐดี, pisit.m@psu.ac.th, โทร 0867465023
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถ.สถลมาร์ค ต.ศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
อีเมล :
เว็บไซต์ : https://www.ubu.ac.th/web/sec
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ณัฐศิริ วงษ์แสง Nutsiri_kc1@hotmail.com 045353079
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
อีเมล : tucsear@tu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.sat.tu.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, ทดสอบพื้นผิวของวัสดุโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
นายชาญณรงค์ หลับจุ้ย CHAN-ARC@TU.AC.TH, 094-954-2882 นายดำรง อาดำ Adamrong@tu.ac.th} 094-954-2882 คุณสุกัญญา คุณแก้วอ้อม sukanyan@tu.ac.th, 094-954-2882
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (SISC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
อีเมล : sisc@rmutp.ac.th
เว็บไซต์ : https://sci.rmutp.ac.th/12010-2/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000
อีเมล : ssingyom@gmail.com
เว็บไซต์ : www.su-stec.com
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, EDX, FT-IR, TL dating
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, โลหะ, อัญมณี, ดินเผา และเซรามิก
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, EDX, FT-IR, TL dating, XRD, IC, ICP-MS, GC-MC/MS
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารสถาบัน 3 ซอยจุฬลงกรณ์ ซอย 62 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
อีเมล : saraban_strec@chula.ac.th
เว็บไซต์ : www.strec.chula.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ตัวอย่างทั่วไป In-house method
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ไม่มีบุคลากรโดยตรง แต่สามารถติดต่อเครื่องมือวิเคราะห์ที่ ติดต่อได้ที่ 02-2188233
ศูนย์​เครื่องมือ​วิทยา​ศ​า​สตร์และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​
222​ ตำบล​ไทย​บุรี​ อ.​ ท่าศาลา​ จ.นครศรี​ธรรมราช​ 80161​
อีเมล : cse@mail.wu.ac.th
เว็บไซต์ : https://cse.wu.ac.th., facebok: CSEWU
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดูก งา ฟัน, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
เบญจพร​ สมจิต​ sbenjapo@wu.ac.th.​โทร.​ 0892894627​ ยุทธนันต์​ ปานสงฆ์​ pyuttanan.na@wu.ac.th โทร.​ 075673241
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
อีเมล : cste@sut.ac.th
เว็บไซต์ : http://cste.sut.ac.th/2014/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ดินเผา และเซรามิก, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
สกาวพรรณ อภิสราพงศ์สกาว sakawpan@sut.ac.th 044-223259 จรรจิรา วงศ์วิวัฒนา jan@sut.ac.th 044-223233 เกวลี พร้อมพิพัฒนพร kewalee@sut.ac.th 044-223193 วิมลพร โสภณ vim@sut.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
อีเมล : stic@mfu.ac.th
เว็บไซต์ : https://stic.mfu.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
XRF
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
วารุณี แย้มสังกุล 053916206
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
35 หมู่3 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 12120
อีเมล : siriporn@tistr.or.th
เว็บไซต์ : www.TISTR.or.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ดินเผา และเซรามิก
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ลักษณา หวังหมู่กลาง laksana@tistr.or.th O2 5779429
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เลขที่ 63 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
อีเมล : emlab.mju@gmail.com
เว็บไซต์ : www.iqs.mju.c.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, จารึก, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, XRF, EDX
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
คุณสุชัญญา โกจินอก /suchanyakoji@gmail.com/064-9594263
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
อีเมล : tistr.or.th
เว็บไซต์ : https://www.tistr.or.th/main.php
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดาษ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ยังไม่ได้ทดสอบด้านนี้โดยตรง แต่ต้องการพัฒนาเพื่อให้บริการด้านนี้ได้จากเครื่องมือที่มีอยู่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตึก 8 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถ.สุรนารายณ์ อ.เมือง จ.นคราชสีมา 30000
อีเมล : Sirirat.Ne@rmuti.ac.th
เว็บไซต์ : https://ird.rmutr.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, EDX
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, โลหะ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, EDX
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ศิริรัตน์ เนินกลาง 0930756101
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1-4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
อีเมล : jewelry@git.or.th
เว็บไซต์ : https://www.git.or.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
XRF, EDX, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่, แก้ว, อัญมณี, กระดูก งา ฟัน
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
EDX, FT-IR
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, อัญมณีและเครื่องประดับ,หิน แร่
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
Thanapong Lhuaamporn lthanapong@git.or.th 026344999
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
อาคาร สิรินธรวิชโชทัย 111 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา 30000
อีเมล : siampl@slri.or.th
เว็บไซต์ : https://www.slri.or.th/th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, การใช้เทคนิคจากแสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
1. รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ saroj@slri.or.th 2. ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ supagorn@slri.or.th 3. ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ wantana@slri.or.th 4. ดร.แพร จิรวัฒน์กุล prae@slri.or.th 5. ดร.ศิรินาฏ ศรีจันทร์ sirinart@slri.or.th ุ6. ดร.วุฒิไกร บุษยาพร wutthikrai@slri.or.th 7. ดร.ชาตรี ไสยสมบัติ chatree@slri.or.th 8. ดร.กรองทอง กมลสรวงเกษม krongthong@slri.or.th
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ถ.พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
อีเมล : Phuritpach.na@police.go.th
เว็บไซต์ :
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
โลหะ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, เขม่าดืนสังเคราะห์
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
พันตำรวจโท ภูริตพัชร์ นันทสิทธิ์อังกูร phuritpach.na@police.go.th
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล : Kalaya.c@oap.go.th
เว็บไซต์ : https://www.oap.go.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, XRF
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
2003/61 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
อีเมล : Osd_1@ldd.go.th
เว็บไซต์ : https://osd101.ldd.go.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ดิน หิน แร่
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
Stereo Microscope
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน โทร.5613521
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
อีเมล : osit@group.psu.ac.th
เว็บไซต์ : osit.psu.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, AFM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, Stereo Microscope, XRF, EDX, FT-IR, Raman Spectrometer, TEM, XRD, Color spectrometer
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สารประกอบทางเคมีในตัวอย่าง, วิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาค/พื้นผิวของวัสดุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
พรพจน์ หนูทอง
หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
อีเมล : science@msu.ac.th
เว็บไซต์ : https://science.msu.ac.th/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, FT-IR
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ฟอสซิล, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
อภิรดา มารแพ้ apirada1988@gmail.com 0895757639
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 ห้อง K629 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล : sccif@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ : http://science.mahidol.ac.th
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
AFM
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
AFM
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
อีเมล : yothin.chimupala@cmu.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.stsc.science.cmu.ac.th/thai/
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
กลุ่มตัวอย่างที่ทดสอบ
ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก งา ฟัน, ดินเผา และเซรามิก, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, มวลสาร (พระพุทธรูป/พระเครื่อง/ตระกรุด)
เครื่องมือที่ให้บริการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
SEM, EDX
ความชำนาญในการวิเคราะห์ทางโบราณคดี
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
นักวิทยาศาตร์ที่วิเคราะห์วัตถุ/วัสดุศาสตร์
ผศ.ดร.โยธิน ฉิมอุปละ