ฐานข้อมูลนักวิจัยและศูนย์ทดสอบทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย

Researcher and Scientific Testing Center for History and Archeology database in Thailand
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
กลุ่มวิจัยและพัฒนางานโบราณคดี กองโบราณคดี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
บริษัท อมตะ สยาม (2017) จำกัด
ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม (CTEC)
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท.มช.)
ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎธานี
ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (MPAD) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
ศูนย์วิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ
ศูนย์เครื่องมือกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัยชั้นสูง สำนักงานวิทยาศาสตร์ชั้นสูง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และบริการ (SISC) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์​เครื่องมือ​วิทยา​ศ​า​สตร์และ​เทคโนโลยี​ มหา​วิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ (ศนว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยบริการวิชาการด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หน่วยเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
หน่วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่