วิดีโอที่เกี่ยวข้อง

สุวรรณภูมิ
ความหมายของคำว่าสุุวรรณภูมิ กับ ดร. อมรา ศรีสุชาติ - YouTube
รัศมี ชูทรงเดช: ว่าด้วยสุวรรณภูมิ - YouTube
สุวรรณภูมิ HUB EP7 รู้อดีต อยู่กับปัจจุบัน แล้วก้าวไปด้วยกัน สุวรรณภูมิ - YouTube
รศ. ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ กับสิ่งทอสุวรรณภูมิ (ครึ่งแรก) - YouTube
รศ. ดร. ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ กับเครื่องประดับสุวรรณภูมิ (ครึ่งหลัง) - YouTube
สุวรรณภูมิ HUB EP6 เป็นเครือญาติกัน ศิลปกรรม สุวรรณภูมิ - YouTube
สุวรรณภูมิ HUB EP2 ฉบับสรุปความ - YouTube
สุวรรณภูมิ HUB EP3 ฉบับสรุปความ - YouTube
สุวรรณภูมิ HUB Ep4 ฉบับสรุปความ - YouTube
"ลพบุรี" ชุมทางการค้าก่อนประวัติศาสตร์ “Lop Buri” The Prehistoric Trade Route | รากสุวรรณภูมิ - YouTube
การใช้วิทยาศาสตร์กับงานทางโบราณคดี
หนึ่งในพระราชดำริ (29 พ.ค.59) ตอน วิทยาศาสตร์ โบราณคดี 1 | ช่อง 9 MCOT HD - YouTube
แสงซินโครตรอนกับงานสุวรรณภูมิ กับ รศ.ดร. สาโรช รุจิรวรรธน์ - YouTube
Ep8 ไขอดีตด้วย “แสงซินโครตรอน” เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ศึกษางานทางโบราณคดี ร่วมกับ “ธัชชา” - YouTube
1 DAY WITH สทน l EP4 เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับโบราณคดี เกี่ยวข้องกันจริงหรอ? - YouTube
CHANGE (เปลี่ยน) l EP4 ไขปริศนางานโบราณคดีด้วยเทคโนโลยีนิวเคลียร์ - YouTube
โบราณคดีวิทยาศาสตร์ - YouTube
ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาคกับการประยุกต์ใช้ในด้านโบราณคดีและธรณีวิทยา - YouTube
การกำหนดอายุด้วยเครื่องเร่งอนุภาคในงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์เเละศิลปะ(AMS) - YouTube
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโบราณคดีและธรณีวิทยา ธราพงศ์ ศรีสุชาติ 2/2 - YouTube
การประยุกต์ใช้เทคนิคทางโบราณคดีและธรณีวิทยา วีระ กาหลง 3/3 - YouTube
เป็นครั้งแรก: ใช้วิทยาศาสตร์พิสูจน์อายุพระอู่ทอง อ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ + สัมภาษณ์ อ.ธีรพร ชื่นพี - YouTube
โบราณคดี
I AM : Archeologist นักโบราณคดี - YouTube
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช การศึกษาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสต์ในประเทศไทย ตอนที่ 1/3 คณะโบราณคดี ศิลปากร - YouTube
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์: สังคมก่อนกสิกรรม ตอนที่ 2/3 คณะโบราณคดี ศิลปากร - YouTube
รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์: สังคมกสิกรรม ตอนที่ 3/3 คณะโบราณคดี ศิลปากร - YouTube
สืบอดีตมนุษย์โบราณ "ปางมะผ้า" - YouTubeสืบอดีตมนุษย์โบราณ "ปางมะผ้า" - YouTube
ไฟในอดีตผ่านมุมมอง คนเดินทางข้ามเวลา | ศาสตราจารย์ ดร. รัศมี ชูทรงเดช | TEDxBuraphaU - YouTube
“โบราณคดีขุด-มานุษยวิทยาเล่า : ความเหมือนและความแตกต่าง” - YouTube
live อ่านประวัติศาสตร์จากซาก (โบราณวัตถุ) อ่านอนาคตคน (สังคม) ไทย : ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช - YouTube
ภาคสนามกับงานด้านเอกสารโบราณ | Fieldwork Story EP.7 - YouTube
Museum inFocus ปี 2 : ขุดแล้วไปไหน? : จากงานโบราณคดีสู่สื่อการเรียนรู้ชุมชน - รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช - YouTube
การขุดค้นทางโบราณคดี - YouTube
โบราณคดีหลากเจน: จากเพิงผาสู่มหานคร - YouTube
ลูกปัดในสนาม: จากวัตถุธรรมชาติสู่ชีวิตมนุษย์ | Fieldwork Story EP.6 - YouTube