ทำเนียบนักโบราณคดี

แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : boonlop_k@su.ac.th
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พยาธิวิทยาสมัยโบราณ, Biocultural archaeology,Human Evolution Osterarcheology
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, มนุษยวิทยา (โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์, มนุษยวิทยากายภาพ, ชื่อโบราณคดี (Bioarcheology), วิทยาการกระดูกมนุษยและกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกและฟัน)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย กระดูก ฟัน งาช้าง, โครงกระดูกและฟันมนุษย์จากกลุ่มประชากรโบราณ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์โครงสร้างภายในของเนื้อกระดูกและฟันซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : krongthong@slri.or.th
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การวิเคราะห์ตัวอย่างโบราณวัตถุเชิงวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ การประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิเคราะห์ตัวอย่างโบราณวัตถุ
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, อัญมณี, ฟอสซิล, ดินเผา และเซรามิก, มวลสาร
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : kangvol@gmail.com
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี จารึก อักษรและภาษาโบราณ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1 (จารึกภาษาเขมรโบราณ ภาษาบาลี สันสกฤต วัฒนธรรมเขมร)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : kanyapaktoaheng@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 78 ม.10 ซ.สีห์พนม ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี Funerary archaeology
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : kawageophysics@gmail.com
ห้องปฏิบัติการธรณีฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของพื้นที่ภูมิภาคสุวรรณภูมิ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ธรณีฟิสิกส์1 ประยุกต์ใช้กับงานทางด้านโบราณคดี1 (การประยุกต์ใช้วิธีการทางธรณีฟิสิกส์กับงานทางด้านโบราณคดี)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : ckitti@mail.wu.ac.th
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ชุมชน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ มนุษยวิทยา, สถาปัตยกรรมศาสตร์
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : kiti.chan03@gmail.com
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะ, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม, ไทยศึกษา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1 (ประสบการณ์ในการสอนวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะไทย, วัฒนธรรมไทย )
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : hkrongchai5@gmail.com
192 อพาร์ทเม้นต์บ้านคุณหมอ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภาคใต้ของประเทศไทย ภูมิภาคมลายู สุวรรณภูมิ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี, ธรณีวิทยา, ภูมิศาสตร์ (ภูมิศาสตร์สังคมและประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : ctiamtinkrit@hotmail.com
กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ กรมศิลปากร 451 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ ในพื้นที่่ภาคเหนือ และสมัยประวัติศาสตร์ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย โลหะ, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : chakkraphan1988@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น 193 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี -
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1 (นักโบราณคดีชำนาญการ)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย แก้ว, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : be_archaeologist@hotmail.com
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา 733 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ภาพเขียนสี การฝังศพ และพิธีกรรมความเชื่อ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, มนุษยวิทยา (ภาพเขียนสี และการฝังศพ)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : khiew20@gmail.com
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี Geoarchaeology : สภาพแวดล้อม
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, ธรณีวิทยา1, ภูมิศาสตร์ (Geoarchaeology, Environmental Arechaeology)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, แก้ว, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, มวลสาร, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : trongjai.h@sac.or.th
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 ถ. บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี 1. เอกสารและแผนที่โบราณที่อ้างถึงเอเชียอาคเนย์ช่วงก่อนคริสตกาล ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 15 / 2. จารึกโบราณของเอเชียอาคเนย์ / 3. นูษาตรคดี / 4. สุโขทัยคดี / 5. อยุธยาคดี / 6. เอกสารโบราณของไทย / 7. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น / 8. สภาพแวดล้อมโบราณ / 9. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกับแอนโทรพอซีน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1 (ธรณีสัณฐานที่ราบภาคกลางตอนล่าง ประเทศไทย)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย เศษถ่าน และก้อนมวลตะกอน (bulk sediments)
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : sic.fsci@kmutt.ac.th,tiwanon.ket@kmutt.ac.th
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 26 ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี วิเคราะห์ทดสอบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโบราณคดีโดยใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ธรณีวิทยา1, ภูมิศาสตร์
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, มวลสาร, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : tanongsak.l@sac.or.th
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 20 ถ. บรมราชชนนี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์, กระดูกมนุษย์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : thongchai.sako@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม / 17/1 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยทวารวดี
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1 (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : jipjupmeaw@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา 733 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90103
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคใต้ ภาพเขียนสีหรือศิลปะถ้ำภาคใต้
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, แก้ว, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : thawatchai@tint.or.th
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติสุวรรณภูมิ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ นิวเคลียร์
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : thaneerat_j@hotmail.com
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วงใหม่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านเกี่ยวกับวรรณคดี เช่น การถ่ายทอดวรรณคดีในงานจิตรกรรม ประติมากรรม การนำเสนอเส้นทางประวัติศาสตร์ในวรรณคดี ฯลฯ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ วรรณคดีไทย
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : nongchanai.t@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เครื่องถ้วยล้านนา และสมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์/ก่อนล้านนา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี (เครื่องถ้วยล้านนา)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : WANGTHONGCHAI_N@SU.AC.TH
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ในงานโบราณคดี และ โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, มนุษยวิทยา (โบราณคดีภาคสนาม (โบราณคดีปฏิบัติ) และการวิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย์ในงานโบราณดคี)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดูก ฟัน งาช้าง, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : phusi99@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี สุโขทัย ล้านนา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : banchapea1@hotmail.com
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น แหล่งโบราณคดี หลักฐานทางประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์ (ปริญญาโทสาขาประวัติศาสตร์ ประสบการณ์สอนประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 10 ปี)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ,
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ อาคารกรมศิลปากร ชั้น 6 เลขที่ 81/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การบรรยายความรู้ การสอนประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1, มนุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1, ราชประเพณี (การบรรยายพิเศษ การเขียนสารคดีโทรทัศน์ การสอนด้านประวัติศาสตร์ ราชประเพณีไทย การเป็นวิทยากรนำชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ ทราบยุคสมัย
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : chuvivhean_p@su.ac.th
ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยและการเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิเคราะห์ศิลปกรรมกับภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา การตั้งถิ่นฐาน ชุมชนโบราณ รวมถุงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมเพื่อเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม-เศรษฐกิจ-การศึกษา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ศิลปะ1 (ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เน้นศิลปะสมัยอยุธยา-รัตนโกสินทร์))
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : putsadee_rod@hotmail.com
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านการศึกษาข้อมูลของลูกปัดโดยเฉพาะลูกปัดแก้วที่พบจากแหล่งโบราณคดีต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1, พิพิธภัณฑ์
ตัวอย่างที่เคยวิจัย แก้ว
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : pongpisitkromkhan@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 78 ม.10 ซ.สีห์พนม ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดี ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อประวัติศาสตร์ในอีสาน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : podjanok@yahoo.com
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เศรษฐกิจ-สังคมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การค้าโบราณ การจัดการน้ำและที่ดินสมัยโบราณ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, มรดกวัฒนธรรมศึกษา
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : spornpaw@gmail.com
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ม.สงขลานครินทร์
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ผ้าสุวรรณภูมิ, เส้นทางการค้าคาบสมุทร
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, วัฒนธรรมศึกษา (การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : pungtip.k@psu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี -
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ธรณีฟิสิกส์1 (สำรวจสิ่งที่อยู่ใต้ผิวโลกโดยใช้ฟิสิกส์ เช่น หาอายุของเมืองโบราณในปัตตานี สำรวจรอยเลื่อน สำรวจแหล่งน้ำ ... )
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : pamaree.s@psu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ (ประวัติศาสตร์ไทย ประวัติศาสตร์พม่า ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปก่อนสมัยใหม่)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม่มี เนื่องจากทำการวิจัยเอกสาร documentary research ใน archive
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : venunan_p@su.ac.th
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณโลหะวิทยา มานุษยวิทยาเทคโนโลยีในโลกโบราณ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1 (โบราณโลหะวิทยา การวิเคราะห์โบราณวัตถุ โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : phuritpach.na@police.go.th
กองวิจัย สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 13 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การศึกษาโครงสร้างของวัตถุ(ลูกกระสุนปืน) ที่เกิดขึ้นบริเวณโบราณสถาน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ การใช้เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์ด้วยเทคนิคการทดสอบด้วยเครื่อง SEM/ EDX
ตัวอย่างที่เคยวิจัย โลหะ, เขม่าปืนสังเคราะห์
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนัก​ศิลปากร​ที่​ 7 ​เชียงใหม่ 451 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณ​โลหะวิทยา​
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี (โบราณ​โลหะวิทยา​)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนัก​ศิลปากร​ที่​ 7 ​เชียงใหม่ 451 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณ​โลหะวิทยา​
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี (โบราณ​โลหะวิทยา​ )
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : radchagrit.s@psu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การหาอายุตัวอย่างโบราณวัตถุโดยใช้เทสนิคทางสนามแม่เหล็กบรรพกาล
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ธรณีวิทยา (สนามแม่เหล็กบรรพกาล-เน้นการหาอายุโบราณวัตถุโดยใช้โมเดลสนามแม่เหล็กโลกบรรพกาล)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : pui.rattiya@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีสมัยสุโขทัย - อยุธยา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : rasmi@su.ac.th;rasmishoo@gmail.com
ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสิ่งแวดล้อม, การจัดการมรดกวัฒนธรรม, โบราณคดีกับการศึกษา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี, การจัดการมรดกวัฒนธรรม (โบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสิ่งแวดล้อม, การจัดการมรดกวัฒนธรรม, โบราณคดีกับการศึกษา)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ,
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ,การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : wanwisa.d@psu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94001
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การวิเคราะห์โบราณวัตถุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์, การค้าทางทะเล
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1 (การค้า, โบราณวัตถุ เนื่องจากการค้าสมัยโบราณ, การวิเคราะห์โบราณวัตถุด้สยวิธีทางวิทยาศาสตร์ )
ตัวอย่างที่เคยวิจัย โลหะ, อัญมณี, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : wilaiwan_yoo@hotmail.com
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ช่วงสมัยก่อนประวัติศาสตร์ - เเรกเริ่มประวัติศาสตร์ การวิวัฒนาการของมนุษย์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี, มนุษยวิทยา
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : sasithon.fk@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา 733 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90100
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : sasiphank@tint.or.th
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี Radiometric dating, Radiography, artifact characterization and preservation
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1, ธรณีวิทยา1, มนุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1, Radiometric dating, Radiography, artifact characterization and preservation (Radiometric dating, Radiography, artifact characterization and preservation)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, กระดาษ, ผ้า/เครื่องนุ่งห่ม, อัญมณี, ฟอสซิล, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, มวลสาร, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ, วิเคราะห์โครงสร้างภายใน วิเคราะห์โครงสร้างผลึก
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : sakchaisaisingha1@gmail.com
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทยทั้งหมด เชี่ยวชาญสุโขทัย ล้านนา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ศิลปะ1
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ สนใจด้านสำริด แต่การที่จะเก็บตัวอย่างได้ต้องวิเคราะห์รูปแบบทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะให้ชัดก่อน ก่อนที่จะลงไปเก็บตัวอย่างทางด้านวิทนาศาสตร์เพื่อการบันทึกข้อมูล
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : ragenese@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีก่อนอยุธยา-ต้นอยุธยา/บริบทการค้าที่เป็นปัจจัยต่อการบริหารบ้านเมืองสมัยอยุธยา/โลหะกรรมสมัยอยุธยา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (ปฏิบัติงานทางด้านพิพิธภัณฑ์และโบราณคดี 9 ปี มีผลงานตีพิมพ์ทั้งบทความและรายงานการดำเนินการทางโบราณคดี ประมาณ 5 เรื่อง รวมถึงการบรรยายตามสถาบันการศึกษา)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : zhang.archaeologist@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม / 17/1 ม.4 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : Somdechlee17@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 78 ม.10 ซ.สีห์พนม ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี 34000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การศึกษาด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย โลหะ, ดินเผา และเซรามิก, ตัวอย่างถ่าน
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : sawasdee.y@psu.ac.th
คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การประยุกต์ใช้ธรณีฟิสิกส์ในการสำรวจแหล่งโบราณคดี
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ธรณีวิทยา1, ธรณีฟิสิกส์1 (ธรณีฟิสิกส์สำหรับงานโบราณคดี)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ สมบัติทางฟิสิกส์
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : middle_is_me@hotmail.com
สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ 451 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี พัฒนาการยุุคตำนานของล้านนาและพัฒนาการเมืองเชียงใหม่
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี, ประวัติศาสตร์ศิลปะ (เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา และพัฒนาการประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และเชียงแสน)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : nic_016@hotmail.com
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา 733 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90102
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1 (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : tsuthira@mail.wu.ac.th
สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี การเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในอดีตที่ส่งผลต่อสังคมและเศรษฐกิจ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ สิ่งแวดล้อม (การติดตามและประเมินการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักศิลปากรที่​ 4​ ​ลพบุรี ถนนพระยากำจัด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์​(ทวารวดี)​ในประเทศไทย)​
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี, ธรณีวิทยา, ภูมิศาสตร์, มนุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักศิลปากรที่​ 4​ ​ลพบุรี ถนนพระยากำจัด ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง ลพบุรี 15000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์​(ทวารวดี)​ในประเทศไทย)​
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, โบราณคดี1, ธรณีวิทยา, ภูมิศาสตร์, มนุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์ศิลปะ
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : chen_liuling@hotmail.com
คณะโบราณคดี​ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี เส้นทางสายแพรไหม
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1 (ศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้​ และเอเชียตะวันออก)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : orawin.l@rsu.ac.th
ศูนย์สุวรรณภูมิศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคาร 19 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(ชั้น 2 ห้อง 206) เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี -ศิลปกรรมในเอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ - การศึกษาเส้นทางการค้า เส้นทางข้ามคาบสมุทรไทยตอนบน
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1, ประวัติศาสตร์ศิลปะ1 (การจัดการทางวัฒนธรรม)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ถนนคลองท่อ ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : chedha_t@hotmail.com
คณะโบราณคดี​ มหาวิทยาลัยศิลปากร 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ด้านศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ ประวัติศาสตร์ศิลปะ1
ตัวอย่างที่เคยวิจัย -
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ -
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email :
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ก่อนประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : Plengmatha@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา 733 หมู่ 2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา 90101
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี ยุคประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี1 (ในสมัยยุคประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ไม้, ดิน หิน แร่, โลหะ, แก้ว, กระดูก ฟัน งาช้าง, ดินเผา และเซรามิก, อินทรีย์วัตถุอื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : pukpui.pukapui@gmail.com
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ โบราณคดี (โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์)
ตัวอย่างที่เคยวิจัย ดิน หิน แร่
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์อายุของวัตถุ, วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ, วิเคราะห์สีของวัตถุ
SELECT * FROM thaihadb_db.tb_archaeologist ORDER BY `name`Email : theprae@gmail.com
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อาคารสิรินธรวิชโชทัย 111 ถนน มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ความสนใจทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี โลหะโบราณ
ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ วัสดุศาสตร์
ตัวอย่างที่เคยวิจัย โลหะ, อัญมณี, ฟอสซิล, ดินเผา และเซรามิก
วัตถุประสงค์ในการทดสอบ วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ