โบราณวัตถุและนิเวศวัตถุ

วัตถุประสงค์การทดสอบ
สนใจด้านสำริด แต่การที่จะเก็บตัวอย่างได้ต้องวิเคราะห์รูปแบบทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะให้ชัดก่อน ก่อนที่จะลงไปเก็บตัวอย่างทางด้านวิทนาศาสตร์เพื่อการบันทึกข้อมูล
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
วิเคราะห์ความทนต่อการขูดขีดของวัตถุ
วิเคราะห์อายุของวัตถุ
วิเคราะห์องค์ประกอบธาตุในวัตถุ
วิเคราะห์สีของวัตถุ
วิเคราะห์โครงสร้างภายใน วิเคราะห์โครงสร้างผลึก
วิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของวัตถุ
วิเคราะห์โครงสร้างของวัตถุ
สมบัติทางฟิสิกส์
ทราบยุคสมัย
วิเคราะห์โครงสร้างภายในของเนื้อกระดูกและฟันซึ่งไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า
การวิเคราะห์ดีเอ็นเอ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์
ผศ.กิตติ เชาวนะ
คุณชนาธิป ไชยานุกิจ
คุณเพลงเมธา ขาวหนูนา
นายสารัท ชลอสันติสกุล
นายธวัชชัย ชั้นไพศาลศิลป์
ดร. ศศิพันธุ์ คะวีรัตน์
ดร.ตรงใจ หุตางกูร
ดร.แพร จิรวัฒน์กุล
คุณกรองทอง กมลสรวงเกษม
ดร.ภีร์ เวณุนันทน์
ดร.นฤพล หวังธงชัย
ผศ.ชวลิต ขาวเขียว
นายทนงศักดิ์ เลิศพิพัฒน์วรกุล
ผศ.ดร.พวงทิพย์ แก้วทับทิม
รศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน
ผศ.ดร.พจนก กาญจนจันทร
นางสาวบุหลง ศรีกนก
อาจารย์กรกฎ บุญลพ
นายจักรพันธ์ เพ็งประไพ
ดร.ผุสดี รอดเจริญ
นายธงชัย สาโค
คุณศุภภัสสร หิรัญเตียรณกุล
นางสุริยา​ สุดสวาท
นายติวานนท์ เกตษา
คุณกัญญาภัค โต๊ะเฮ็ง
ผศ.ดร.กำแหง วัฒนเสน
คุณเป็นภัสญ์ ศรีสุวิทธานนท์
คุณเลิศลักษณ์ สุริมานนท์
ศ.ดร.ครองชัย หัตถา
คุณนงไฉน ทะรักษา
คุณนาตยา ภูศรี
นายจตุรพร เทียมทินกฤต
อาจารย์บัญชา นวนสาย
นายพงษ์พิศิษฏ์ กรมขันธ์
ผศ.ดร.พรปวีณ์ พุ่มเกิด
พันตำรวจโท ภูริตพัชร์ นันทิสิทธิ์อังกูร
นายยอด​ดนัย​ สุขเกษม​
ดร.รัชกฤช ศุภกุลโอภาส
คุณรัตติยา ไชยวงศ์
ศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช
ผศ.ดร.วันวิสาข์ ธรรมานนท์
คุณวิไลวรรณ อยู้ทองจุ้ย
คุณศศิธร ฟักเขียว
นายศุทธิภพ จันทราภาขจี
นายสมเดช ลีลามโนธรรม
คุณสายกลาง จินดาสุ
คุณอลิสา ขาวพลับ
นางสุริยา​ สุดสวาท
คุณเป็นภัสญ์ ศรีสุวิทธานนท์
นายยอด​ดนัย​ สุขเกษม​
คุณอลิสา ขาวพลับ